วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างโครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบุ่งเวียน - แสนสนุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคล (แผนงานรักษาความสงบภายใน) นายสมเกียรติ เสมอกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (แผนงานรักษาความสงบภายใน) นายวิเชียร นาบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สำนักปลัด) นางสาวสันศนีย์ ชุมศักดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สำนักปลัด) นายชัยชาญ สุขหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สำนักปลัด) นายชัยวัตร ชินรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สำนักปลัด) นายธานินทร์ ขอพึ่งบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สำนักปลัด) นายภาณุเดช นิลธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคล (แผนงานการเกษตร) นางสาวตรีญาภรณ์ ใจเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง