ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 สภา อบต.

นายประทีป  ดาไธสงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 14
นางสมพร  สาจันทร์ ว่าที่ร้อยตรี โฆสิต  ตั้งตรงไพโรจน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 10
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชวา  ขวาเปาะ นางสำราญ  หาญสมบัติ นางสาวมีวาสนา  เป้าไธสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก  หมู่ที่ 12
     
นายสงัด  เจิมกลาง นายสวัสดิ์  ภาพักดี นายสำเร็จ  เวียงไกร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 11

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก  หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก  หมู่ที่ 8

     
นายสายทอง  สุหา นายประยุทธ์  อุชี นายบุญถม สวามิชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 5
     
นายสันทัด  ยันจัตุรัส นายสุทัศน์ วงปัญญา นายอ๋อย  พบโชค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก  หมู่ที่ 2
นางสาวสุพรรษา คุณวันดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก  หมู่ที่ 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143625 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน