ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565      
 
 
 
   


พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565...

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566...

โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน...

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ No Gift Policy...


พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565...

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566...

โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน...

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ No Gift Policy...

ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

โครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ...
 
 
3 มี.ค. 2566 เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ผ้าไทย ผ้...
20 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แ...
17 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ....
14 ก.พ. 2566 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
28 ธ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี...
3 พ.ย. 2565 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบปร...
6 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านให่ชัยมงคล (สายบ้านนาง...
6 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านให่ชัยมงคล (สายบ้านนาง...
6 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านให่ชัยมงคล (สายบ้านนาง...
16 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.100-042 ถนนภายในหมู่บ้...
16 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.100-042 ถนนภายในหมู่บ้...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4069146 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน