ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  แผ่นพับปราชญ์ชาวบ้าน     แผ่นพับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      
 
 
 
   


เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗...

หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ...

ฝึกหลักสูตรกู้ภัยกระแสน้ำเชี่ยว (Swift water snd flood rescue )...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย...


เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗...

หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ...

ฝึกหลักสูตรกู้ภัยกระแสน้ำเชี่ยว (Swift water snd flood rescue )...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย...

“แห่หอดอกผึ้ง”ชาวญัฮกุร ณ.บ้านสะพานหิน...

ปันยิ้มสรา้งสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน...

กีฬาประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่19 ...

รับวุฒิบัตรบัณฑฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา2566...
 
 
14 มิ.ย. 2567 แผ่นพับปราชญ์ชาวบ้าน
14 มิ.ย. 2567 แผ่นพับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
19 ม.ค. 2567 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
28 ธ.ค. 2566 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
27 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีง...
24 ต.ค. 2566 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ป...
17 พ.ค. 2567 โครงการขุดลอกลำห้วยคลองนา โนนตูม ช่วงบ้านโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3
9 พ.ค. 2567 โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านคลองรวก หมู่ที่ 11
7 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยแอสฟัสติกคอนกรี...
2 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยกระบอกบ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9
30 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองไม้แก่น - บ...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4136905 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน