ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ม.ค. 2564    คู่มือสำหรับประชาชน 157
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 236
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์ 189
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การร้องเรียน ร้องทุกข์ 195
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน บริการด้านถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบายน้ำ 196
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การออกใบรับรอง ใบอนุญาต 200
  2 ก.ค. 2562    คูู่มือประชาชน การขอความช่วยเหลือ กรณีอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยและสาธารณภัย 227
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การระงับอัคคีภัย 149
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน งาน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 191
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การควบคุมเพลิง 195

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143582 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน