ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
 
 
ว่าที่ร้อยตรีโฆสิต ตั้งตรงไพโรจน์
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
โทร. 081-977-6653
 

 
นางภัคธีมา เพชรนอก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.095-993-6261
นางสาวโสภิตา ทองเสน
นักวิชาการการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 080-047-3593
นางฉวีวรรณ์  ตั้งตรงไพโรจน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 090-269-833
 
 
 
 
 

 
นางสาวบุบผา สุวรรณเดช
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 081-070-6566
นายคมคิด  การิสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 088-375-0802
นางดรุณี  จิตรเสงี่ยม
ผู้อำนวยกองคลัง
โทร.062-252-5463
   
 
 
   
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143645 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน