ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

ข้อ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 ข้อมูลการติดต่อ
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - กฏหมายหลัก
  - กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  - กฏหมายเทศบาล
  - กฏหมายการเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
6 Q&A
-

Social Network facebook

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
13 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143616 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน